VoIP Thailand | SIP trunk | DID Numbers in Thailand (Bangkok,Phuket,Pattaya,Chiang Mai )
VoIP Thailand | SIP trunk | DID Numbers in Thailand (Bangkok,Phuket,Pattaya,Chiang Mai )

Blog tagged as วงระบบโทรศัพท์ทวงหนี้

GSM Gateway ลดค่าโทร เริ่มต้นที่ 30% การันตีผลงานด้วยผู้ใช้งานกว่า 100 องค์กร #ระบบการบริหารการโทรออกอย่างมีประสิทธิภาพ

14.05.21 03:25 PM By Paul - Comment(s)
GSM Gateway ลดค่าโทร เริ่มต้นที่ 30% การันตีผลงานด้วยผู้ใช้งานกว่า 100 องค์กร #ระบบการบริหารการโทรออกอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบลดค่าโทร เริ่มต้นที่ 30% การันตีผลงานด้วยผู้ใช้งานกว่า 100 องค์กร เหมาะสำหรับงานติดตามทวงหนี้ หรือ สำนักงานนายหน้าประกันภัย ที่ต้องโทรออกไปหาลูกค้าค่อนข้างเยอะ #ระบบการบริหารการโทรออกอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโปรโมชั่น ของผู้ให้บริการการสื่อสารทุกราย เช่น โทรฟรีในเครือข่าย

Tags