|
02-105-5454

GSM Gateway ระบบลดค่าโทรศัพท์ระหว่างสำนักงาน

 • GSM Gateway ระบบลดค่าโทรศัพท์ระหว่างสำนักงาน
  •  เชื่อมต่อสำนักงานต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกันผ่านทางเครือข่าย IP
  •    ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข้อมูลที่มีอยู่แล้วในการทำการโทรผ่านระบบ VoIP
  • การลงทะเบียน SIP proxy หลายๆ ระบบ ช่วยให้สามารถโทรศัพท์ด้วยอัตราค่าบริการที่ถูกลงได้
  • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก้ผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเข้ากับระบบเครือข่ายโทรศัพท์ท้องถิ่น (ITSP) โดยการโทรแบบ Direct IP ระหว่างสถานที่ต่างๆ
  • ไม่ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ทางไกลผ่านโทรศัพท์ใช้สายแบบธรรมดา ด้วยการโทรแบบ Hop-on/Hop-off ระหว่างเครือข่าย IP
  • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้
  •  ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่แพงและในการเชื่อมต่อสายหลายสายระหว่างสาขาต่างๆ
  •  สามารถเข้าใช้งานทรัพยากรของสำนักงานใหญ่จากสำนักงานต่างสาขาได้
  •  ช่วยให้การเฝ้าสังเกตการณ์ผู้ใช้งานที่อยู่ไกลออกไปสามารถทำได้ง่ายดายจากระบบที่ตั้งอยู่ส่วนกลาง

 • ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

  >     VoIP Gateway

  >     VoIP ATA

  >     โทรศัพท์ IP Phone

  >     IP-PBX สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

  >     IP-PBX สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก

  >     IP-PBX สำหรับองค์กรขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่Date Topic Post by Answer
26/11/2016 14:38:43 Voice Logger System Sahapol
0 answer
02/11/2016 14:29:34 ต้องการหา outsourcing call center ฐิติรัตน์ พรหมขาม
0 answer
08/09/2016 17:23:33 ต้องการวางระบบ call center อมรเทพ
0 answer
31/08/2016 17:10:42 Tele Marketing วีระวงศ์
0 answer
10/08/2016 19:07:01 กำลังหาระบบsoftware call center อยู่ครับ Rungroj
0 answer
ติดต่อ - สอบถาม
กรุณากรอกฟอร์มด้านล่าง
หรือ โทร. +66 02 105 5454
*Name
*Tel.
*Email.
*Topic
Detail